5-[(4-nitrophenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one

5-[(4-nitrophenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one