N1-(3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-2-fluorobenzamide

N1-(3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-2-fluorobenzamide