1-Methyl-2-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine

1-Methyl-2-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine