5,7-dimethyl-1-oxo-2-phenyl-1H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-4-ium-3-olate

5,7-dimethyl-1-oxo-2-phenyl-1H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-4-ium-3-olate