1,1-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylcyclopropane

1,1-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylcyclopropane