5-methoxy-6-[1-(4-methylphenyl)ethyl]-1,3-benzodioxole

5-methoxy-6-[1-(4-methylphenyl)ethyl]-1,3-benzodioxole