2-(hydroxymethyl)-5-(2-phenyltriazol-4-yl)oxolane-3,4-diol

2-(hydroxymethyl)-5-(2-phenyltriazol-4-yl)oxolane-3,4-diol