2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolane

2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,2-dioxaborolane