8,9,10,11-Tetrahydro[1]benzothieno[3,2-E][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine

8,9,10,11-Tetrahydro[1]benzothieno[3,2-E][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine