1-Methyl-6-nitro-1H-benzotriazole

1-Methyl-6-nitro-1H-benzotriazole