9-methyl-10-phenylphenanthrene

9-methyl-10-phenylphenanthrene