1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1H-isoquinoline

1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-1H-isoquinoline