diethyl 2-[(2-pyrrol-1-ylanilino)methylidene]propanedioate

diethyl 2-[(2-pyrrol-1-ylanilino)methylidene]propanedioate