2,6-bis(4-methoxyphenyl)-4-phenylpyridine

2,6-bis(4-methoxyphenyl)-4-phenylpyridine