6-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid

6-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid