Phosphinothioic acid, (1,1-dimethylethyl)phenyl-

Phosphinothioic acid, (1,1-dimethylethyl)phenyl-