[2-[(4-Fluorophenyl)imino]-4-methyl-1,3-thiazolan-4-yl]methanol

[2-[(4-Fluorophenyl)imino]-4-methyl-1,3-thiazolan-4-yl]methanol