1-[(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)carbonyl]-1,2,3,4,6,10b-hexahydropyrimido[2,1-a]isoindol-6-one

1-[(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)carbonyl]-1,2,3,4,6,10b-hexahydropyrimido[2,1-a]isoindol-6-one