ethyl 2-[[5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]sulfanyl]acetate

ethyl 2-[[5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]sulfanyl]acetate