N-[3-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-1,3-thiazol-2-ylidene]acetamide

N-[3-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-1,3-thiazol-2-ylidene]acetamide