7-(chloromethyl)-4,5,6-trimethoxy-2-benzofuran-1(3H)-one

7-(chloromethyl)-4,5,6-trimethoxy-2-benzofuran-1(3H)-one