Ethyl 3-((2-((3-ethoxy-1-methyl-3-oxopropylidene)amino)ethyl)imino)butanoate

Ethyl 3-((2-((3-ethoxy-1-methyl-3-oxopropylidene)amino)ethyl)imino)butanoate