4-{[3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}morpholine

4-{[3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}morpholine