1,3-bis(chloromethyl)-2-methyl-5-nitrobenzene

1,3-bis(chloromethyl)-2-methyl-5-nitrobenzene