5-[(4-chlorophenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one

5-[(4-chlorophenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one