4-[(dimethylamino)methyl]phenol

4-[(dimethylamino)methyl]phenol