6-chloro-1-methyl-2-(5-nitro-2-thienyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-4-one

6-chloro-1-methyl-2-(5-nitro-2-thienyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-4-one