2-(2-dimethylaminoethylamino)naphthalene-1,4-dione

2-(2-dimethylaminoethylamino)naphthalene-1,4-dione