1-[4-(1-hydroxyethyl)phenyl]ethanol

1-[4-(1-hydroxyethyl)phenyl]ethanol