3-(3,4-dimethylphenyl)-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one

3-(3,4-dimethylphenyl)-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one