1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)-N-(6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide

1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)-N-(6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide