3-[3-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-N-[2-(3-methylphenyl)ethyl]propanamide

3-[3-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]-N-[2-(3-methylphenyl)ethyl]propanamide