diethyl 2,6-dimethyl-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

diethyl 2,6-dimethyl-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate