2-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene

2-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene