2-Formyl-6-methoxyphenyl 4-methylbenzenesulfonate

2-Formyl-6-methoxyphenyl 4-methylbenzenesulfonate