[3,4,6-triacetyloxy-5-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoylamino]oxan-2-yl]methyl acetate

[3,4,6-triacetyloxy-5-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoylamino]oxan-2-yl]methyl acetate