2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,3-benzothiazole

2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,3-benzothiazole