5-nitro-4-N,6-N-diphenylpyrimidine-4,6-diamine

5-nitro-4-N,6-N-diphenylpyrimidine-4,6-diamine