3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanenitrile

3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanenitrile