5-Methyl-3-phenyl-1,3-oxazolidine

5-Methyl-3-phenyl-1,3-oxazolidine