Isoxazole, 4-methyl-3,5-diphenyl-

Isoxazole, 4-methyl-3,5-diphenyl-