methyl 1-propan-2-ylazetidine-2-carboxylate

methyl 1-propan-2-ylazetidine-2-carboxylate