6-(2,3-dimethoxyphenyl)-5-nitropiperidin-2-one

6-(2,3-dimethoxyphenyl)-5-nitropiperidin-2-one