6-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-nitropiperidin-2-one

6-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-nitropiperidin-2-one