2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dimethylimidazolidine

2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dimethylimidazolidine