1,3-Dimethyl-2-(p-tolyl)imidazolidine

1,3-Dimethyl-2-(p-tolyl)imidazolidine