3-Methyl-3-phenyl-1-butene

3-Methyl-3-phenyl-1-butene