(2,3-dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol

(2,3-dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol