4-Nitro-N-phenylbenzenesulfonamide

4-Nitro-N-phenylbenzenesulfonamide