4-[(4-methylphenyl)thio]-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole

4-[(4-methylphenyl)thio]-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole